1911-07-01 overlijdensakte Hillegonda Stam

Verhaal

Nr 123

Heden den eerste Juli negentien honderd en elf, verscheen voor mij, Abmtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Vlaardingen: Simon de Bruin, oud acht en vijftig jaren, winkelier, wonende alhier en Maarten van den Berg, oud zes en veertig jaren, smid, wonende alhier, die verklaarden, da op den dertigsten Juni deze jaars, des namiddags, ten half zes ure, alhier is overleden Hilegonda Stam, geboren alhier, oud tachtig jaren, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, weduwe van Arij Lafors, dochter van Leendert Stam en vam Agatha Kok, beide overleden.

En is hiervan akte opgemaakt, welke na voorlezing, door de aangevers en mij is ondertekend.

S de Bruin
M van den berg

De Ambtenaar voornoemd,
....Habraken.

Bronverwijzing

  1. Vlaardingen | Overlijden 1903-1912
      • Datum: 1911-07-01
      • Pagina: Akte 123