1927-04-27 Francina Schats achterkant bidprentje

Verhaal

Bid voor de ziel van zaliger
FRANCINA SCHATS,
Echtgenoote van
JACOBUS VOS,
na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten in
het R.K. Ziekenhuis te 's-Gravenhage, over-
leden 23 April 1927 en den 27en d.a.v.
begraven op het R.K. Kerkhof te
Poeldijk, graf 24.
--------------
Ik ben krank geworden en er was niemand,
die mij helpen kon. Ps. CVI.
De dood is beter dan een bitter leven en de
eeuwige rust is beter dan eene voortdurende
ziekelijkheid. Eccl. XXX
Onze roem is de getuigenis van ons geweten,
dat wij in eenvoudigheid des harten en in op-
rechtheid voor God geleefd hebben. II Cor. I.
(Mijn echtgenoot) werp al Uwe bekommernis
op den Heer, want Hij draagt zorg voor U.
I Petr. 5.
(Mijne kinderen) vergeet mijne zuchten niet,
denk aan hetgeen ik geleden en de zorgen die
ik voor U gekoesterd heb. Legt U den plicht
op voor de rust mijner ziel te bidden.
H. Joannes Chrys.
GEBED.
Barmhartige God! ontferm U over de Ziel van
Uwe dienares Francina en neem haar op onder
het getal Uwer uitverkorenen. Door Jezus Christus
onzen Heer. amen.
Onze Vader --- Wees gegroet
Zij ruste in vrede.
------------------------------------------------------------
A. v.d. AKKER Jz. - Portretvergooting
Fisherstraat 181, Den Haag.

Referenties

  1. Francina Schats