1898-04-27 bidprent Johanna Catharina van Rijn

Verhaal

Jesus, Maria, Josef, Dominicus.
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER ZUSTER
Maria Aimona (Dominicanes)
in de wereld
(Joanna Catharina van Rijn)
geboren te 'sGravenhage en overleden te Tiel meer-
malen gesterkt door H.H. Sacramenten, den
27sten April 1898 in den ouderdom van 27
jaren en aldaar begraven den 29ste d.a.v.
Maria heeft het beste deel verkozen dat haar
niet ontnomen zal worden. Lucas X : 42.
Zij begon van hare kindsheid af God te vreezen
en aangroeiƫnde in ouderdom groeide zij aan in
godsvrucht... De Zoon Gods zelf scheen haar te
zeggen: "Omdat gij met Mij wilt zijn zal Ik met
u wezen en nimmer van u gescheiden worden."
Rom. Brev. Getijd. v. d. H. Elizabeth.
De Heer heeft gesproken: Zie ik neem diegene
van u weg, welke gij allen zoo zeer bemindet, gij
moogt nogthans niet weenen of klagen want de
bruiloft van het Lam is gekomen en zijne bruid
heeft zich bereid gemaakt: kom dan bruid van
Christus, ontvang de kroon welke de Heer voor
u bestemd heeft. Ezech. XXIV.
Openb. XIX. Boek d. Wijsheid IV : 13.
Dit smeek ik u allen, dat gij mij door uw gebed
bij God te hulp komt. Rom. XV : 30.
ONZE VADER - WEES GEGROET.
Dat zij ruste in vrede.
___________________________________________
A. N. GOVERS, Westeinde 6a, Den Haag.

Bronverwijzing

  1. Rien van Rijn: Familiearchief van Rijn
      • Datum: 1898-04-27
      • Pagina: Bidprent Johanna Catharina van Rijn