1887-06-25 huwelijksactie Jacobus Vos en Francina Schats

Verhaal

Op heden den vijfentwintigsten der maand juni achttienhonderdzevenentachtig, zijn voor ons ondergetekende – Cornelis Vijverberg, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Naaldwijk, in het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Vos, van beroep mandenmaker, oud vijfentwintig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Anthonie Vos en van Cornelia Korenblom, beiden overleden, ter eene zijde
En Francina Schats, zonder beroep, oud eenentwintig jaren, geboren en wonende te Wateringen, meerderjarige dochter van Leendert Schats en van Adriana van Etten, beiden overleden, ter andere zijde
Van welk huwelijk de beide afkondigingen alhier en te Wateringen hebben plaatsgehad en zonder stuiting zijn afgelopen op zondagen den twaalfden en den negentienden juni dezes jaars, en hebben zij tot dat einde aan ons overlegd:
vooreerst hunne geboortenakten, ten tweede de akten van overlijden van de ouders van de bruidegom en die der bruid, alsmede de akten van de overlijdens van de wederzijdse grootouders der bruid, ten derde het bewijs dat de afkondigingen van dit huwelijk te Wateringen hebben plaatsgehad en zonder stuiting zijn afgelopen, ten vierde het bewijs van de bruidegoms voldoening aan de nationale militie, ten vijfde de toestemming tot het aangaan van een huwelijk afgegeven door den commanderende Officier van het derde Regiment Vestingartillerie, zijnde ter deze (…) Adrianus van Etten, van beroep schipper, in hoedanigheid van voogd, en Simon van Holsteyn, van beroep tuinier, in relatie van toezienden voogd der bruid, beiden wonende te Wateringen, dewelke verklaarden hunnen toestemming te geven tot het tegenwoordig huwelijk.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van Simon Petrus van Holsteyn, oud zevenendertig jaren, zwager der bruid, Abraham Joris Nicolaas Witkamp, oud achtentwintig jaren, Pieter Koene, oud vierentwintig jaren, allen van beroep mandenmaker, en Johannes Burger, van beroep gemeentebode, oud vijfenvijftig jaren, allen wonende in deze gemeente, zijnde de drie laatstgenoemden geen bloedverwanten der echtgenoten.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door de comparanten, de getuigen (…) ons is ondertekend.

Referenties

  1. Francina Schats
  2. Jacobus Vos
  3. Gezin van Jacobus Vos en Francina Schats
    1. Jacobus Vos
    2. Francina Schats