1929-09-09 huwelijksacte van Theodorus van Rijn en Anthonia Maria Vos

Verhaal

Heden negen September negentienhonderd negen en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijkenstand der gemeente Monster, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Theodorus Marinus van Rijn, oud vier en twintig jaren, tuinder, geboren en wonende te Monster, meerderjarige zoon van Nicolaas van Rijn, oud een en vijftig jaren, winkelier, en van Anna van Vliet, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, beide wonende te Monster, en Anthonia Maria Vos, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Monster, meerderjarige dochter van Jacobus Vos, oud zeven en zestig jaren, winkelier, en wonende te Monster en van Francina Schats, overleden.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder sluiting plaat gehad alhier op zeventien Augustus dezes jaars. De ouders van den bruidegom en de vader van de bruid, hierbij tegenwoordig, hebben mij verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenoten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan: dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig Theodorus Hillebrordus van Rijn, oud zes en vijftig jaren, tuinder, wonende te Monster, oom des mans en Cornelia Margaretha Vos, oud dertig jaren, zonder beroep, wonende te Monster, zuster der vrouw.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Verhaal

De naam van de getuige Theodorus Willebrordus van Rijn was niet goed gespeld; er staat Hillebrordus i.p.v. Willebrordus.

Bronverwijzing

  1. Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
      • Datum: 1929-09-09
      • Pagina: Huwelijksacte van Theodorus van Rijn en Anthonia Maria Vos