1862-04-08 geboorteakte Jacobus Vos

Verhaal

Op den Achtsten der maand April achttien honderd twee en zestig , is voor Ons ondergetekende Frederik Marinus Lodewijks vander Trappen ..., Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Naaldwijk, in het Huis der Gemeente verschenen: Anthonie Vos van beroep arbeider, oud negen ... jaren, wonende indezegemeente welke Ons heeft verklaard, dat op den zevenden April des voormiddags ten acht ure, in deze Gemeente, is geboren een kind van het mannelijk geslacht ....

Referenties

  1. Jacobus Vos