1869-04-23 huwelijksakte Theodorus van Rijn en Maria Berk

Verhaal

In het jaar eenduizendachthonderdnegenenzestig den drieentwintigste april de ’s middags ten twaalf ure, zijn voor ons ondergetekende lid van den raad, ambtenaar van de burgerlijke stand van Soeterwoude, gecompareerd, ten einde een huwelijk aan te gaan Theodorus van Rijn, oud zeventwintig jaren, bouwmansknecht, geboren te Voorschoten, wonende te Soeterwoude, meerderjarige zoon van Dirk van Rijn, timmerman, en van Jannetje van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Voorschoten, en Maria Berk, oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Soeterwoude, meerderjarige dochter van Sebastianus Berk, overleden, en van Antje Heijdra, zonder beroep, wonende te Soeterwoude.
En hebben zij aan ons overlegd ten eerste hunnen geboorteakten, ten tweede de doodakte van den vader van den bruid, en ten derde het bewijs dat de bruidegom heeft voldaan aan de wet op de Nationale Militie.
Verklarend al de comparanten en de getuigen dat de moeder van de bruid genoemd in de geboorteakte, Antje Heijdra, dezelfde persoon is, die genoemd wordt in de overlijdensakte van haren vader, Joanna Adriana Heijdra.
Welk ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondiging voor de hoofddeur van het raadhuis hebben plaatsgehad, namelijk de eerste op zondag den elfden april en de tweede op zondag de achttiende april achtienhonderdnegenenzestig.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk te onzer zijde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw willen nemen, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijkse staat verbonden zijn, waarop, door elk derzelven afzonderlijk, een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij, in naam der wet, dat Theodorus van Rijn en Maria Berk door den echt aan elkanderen zijn verbonden, waarvan wij deze akte hennen opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Francken, gemeentebode, oud (…) jaren, Jan de la Ree, veldwachter, oud negenendertig jaren, Karel Frederik (…), winkelier, oud drieëndertig jaren, Peter Klumpert, veldwachter, oud drieënveertig jaren, wonende allen te Soeterwoude, zijn de geen der getuigen familie van de bruidegom of bruid. En hebben de comparanten met de getuigen en ons na voorlezing alhier getekend.

Referenties

 1. Gezin van Theodorus van Rijn en Maria Berk
  1. Maria Berk
  2. Theodorus van Rijn
 2. Huwelijk, Gezin van Theodorus van Rijn en Maria Berk
  1. Maria Berk (Primair)
  2. Theodorus van Rijn (Primair)
 3. Maria Berk
 4. Theodorus van Rijn