1817-04-26 huwelijksakte Pieter van Rhijn en Klaasje Waasdorp

Verhaal

In het jaar 1817, den 26ste der maand april, zijn voor ons schout, ambtenaar van den burgerlijke staat der gemeente van Lisse, kanton Noordwijk, provincie Zuid-Holland, gecompareerd Pieter van Rhijn, jonkman, oud 29 jaren, geboren te Rhijnsburg en gedoopt te Oegstgeest volgens aan ons vertoonde doopacte afgegeven te Oegst en Poelgeest den twaalfden deze maand april, en wonende te Lisse in no. 4, van beroep bouwmansknecht, meerderjarige zoon van Dirk Ariesz van Rhijn, van beroep dagloner, wonende te Rhijnsburg in no. deszelfs, toestemming gevende blijkens certificaat afgegeven den dertienden dezer maand april door de heer Th. van Schravendijk, secretaris der gemeente van Rhijnsburg, welke aan deze acte zal worden geannexeerd. En van Geertrui van der Ploeg, zonder beroep en wonende te Rhijnsburg in no. alhier tegenwoordig en hare toestemming gevende (...) Nicolaa Waasdorp, oud 29 jaren, geboren te Hillegom volgens ons vertoonde doopacte afgegeven te Hillegom den achtsten deze maand april en en wonende te Lisse in no. , van beroep dienstbaar, meerderjarige dochter van Leenderd Waasdorp en Ariaantje Waijers, beide overleden. Volgens aan ons vertoonde doodacten mede afgegeven te Hillegom den achtsten dezer maand april, welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de huwelijksafkondigingen voor de hoofddeur van ons huis der gemeente zijn geschied, namelijk de eerste en den dertiende dag en tweede zondag en den tweede op den twintigste dag en derde zondag deze maand april des middags ten twaalf uren. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk onzer kennisse zijnde gekomen, hebben wij aan derzelver verzoek voldaan (...) voorlezing van alle de voorgemelde stukken, als mede van het zesde hoofdstuk van den titel van het burgerlijk wetboek tot opschrift hebbende, de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij wederkerig elkander tot man en vrouw wilde nemen, waarop door elk der zelver en afzonderlijk een toestemmend antwoord zijn gegeven. Verklaren wij in naam der wet dat Pieter van Rhijn en Nicolaa Waasdorp door het huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem van Rijn, oud 23 jaren, van beroep dagloner en wonende te Rhijnsburg op no. , broeder van de bruidegom, Jacob Waasdorp, oud 21 jaren, van beroep bouwmansknegt en wonende te Lisse, broeder van de bruid. En Jacob Riggel, oud 48 jaren, van beroep bouwman en wonende binnen deze gemeente in no. 4. Jacob Kroon, oud 21 jaren, van beroep bouwman en wonenden mede alhier in no. 3, beide goede vrienden van de aanstaande echtgenooten, welke deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen met ons hebben ondertekend, behalve de bruidegom, welke declareert niet te kunnen schrijven.

Referenties

  1. Klaziena Waasdorp
  2. Gezin van Pieter van Rhijn en Klaziena Waasdorp
    1. Klaziena Waasdorp
    2. Pieter van Rhijn
  3. Pieter van Rhijn