1833-08-00 huwelijksakte Geertruidis van der Beuningen en Joannes van Zon

Verhaal

In den Jare eenduizend achthonderd drieenendertig, den tweeden der maand Augustus des middags ten twaalf uren zijn voor ons Arij Pijnacker Hordijk, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Naaldwijk cum annexes* gecompareerd, Joannus van Zon, oud dertig Jaren, Arbeider, beoren te Schiedam en wonende binnen deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde zoon van Cornelis van Zon, overleden alhier den zevenden October achttienhonderd dertig blijkens Akte doorensafgegeven, en van Anna Suijker, zonder beroep wonende binnen deze Gemeente hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende, en Gertruidis van der Beunigen, oud vierenveertig Jaren, Naaister, geboren te Lithoijen, provincie Noord-Brabant en wonenden alhier, weduwe van Jacobus Vos, overleden te Heenvliet den veertienden October achttienhonderdachtentwintig blijkens Akte door den Ambtenaar van den Burgelijke Stand aldaar afgegeven, meerderjarige dochter van Antonii van der Beunigen en Sophia van Herwaerden, beide overleden te Lithoijen voormeld, de eerstgenoemde in de Jare Achttienhonderd Vier, en de laatstgenoemde in den Jare Achttienhonderd Vijf, blijkens Akten door den Ambtenaar van den Burgelijke Stand aldaar afgegeven, zijnde hare grootouders van Vaders Zijde mede te Lithoijen te overleden, en van hare moeders Zijde onder de Gemeente (…) cum annexes, blijkens Akten door de Ambtenaren van den Burgelijken Stand der voornoemde Gemeenten afgegeven.
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan waarvan de proclamatien overeenkomst de Wet Zonder eenige Verhindering hebben plaats gehad op zondag den Veertienden en ondag den eenentwintigsten der maand Julij dezes Jaars, des middagsten twaalf uren voor de deur van het (…) alhier, waarvan lezing is gedaan van de doopakten van de Bruidegom en de Bruid voorts van alle de voormelde stukken die bij de Registers zijn gevoegd, zoo als ook het certificaat van Voldoening aan de Wet op de Nationale Militie van den Bruidegom, en eindelijk lezing gedaan van het zesde Hoofdstuk Vijfde (…) van het Burgerlijk Wetboek, na gevraagd te hebben of zij elkander voor Man en Vrouw willen erkennen en ieder van hen toestemmende hebbende geantwoord (…) mij in naam der Wet, dat Joannes van Zon en Gertruidis van der Beunigen door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Anthonius Josephus (…), oud Vierenvijftig Jaren, Bode van het plaatselijk bestuur, Matthijs van Driessen, oud zevenenzestig jaren, Veldwachter, Gerardus Pieter Aalbregt (?), oud Vierentwintig Jaren, Schoenmaker, en van Petrus Duijvestein, oud zessendertig Jaren tuinder, allen wonende in deze gemeente en hebben de Komparanten en de getuigen de Akte (…).

* Cum annexis (vaak afgekort tot c.a.) is een Latijnse uitdrukking en betekent: wat erbij hoort, met toebehoren of iets dergelijks (ook: cum omnibus annexis, met alle toebehoren). De uitdrukking wordt veel in juridisch taalgebruik gebezigd, bijvoorbeeld om de bijlagen die bij een hoofddocument behoren aan te geven.