1839-07-12 huwelijksakte Dirk van Rhijn en Jannetje van Leeuwen

Verhaal

Huwelijk van Dirk van Rhijn en Jannetje van Leeuwen. Op heden den twaalfden der maand juli 1839 zijn voor mij ons ondergetekende Coenraad van Dijk, burgemeester, ambtenaar van den burgerlijke stand te Voorschoten, kantoren arrondissement Leijden, provincie Zuid-Holland, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Dirk van Rhijn, van beroep timmermansknecht, oud 21 jaren, geboren te Hillegom, en wonende alhier, minderjarigen zoon van Pieter van Rhijn, tapper, en van Klaasje Waasdorp, echtelieden, wonende mede alhier, ter enerzijde, en Jannetje van Leeuwen, van beroep dienstbode, 28 jaren, geboren alhier, en wonende te Sassenheim, meerderjarige dochter van Dirk van Leeuwen, arbeider, en van Trijntje van der Bijl, echtelieden, wonende alhier, ter andere zijde. En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd voor eerst behoorlijk bewijs, dat door den bruidegom aan de op hem berust hebbende verplichting ten aanzien der dienst van de nationale militie is voldaan. Ten tweeden, de akte waar uit blijkt dat de beide afkondigingen zonder stuiting, even als alhier, ook te Sassenheim, de woonplaats van de bruid, hebben plaatsgehad op den dertigsten der maand juni en op den zevenden der maand julij, beiden dezes jaars 1839. En ten derden hunne geboorte acten. De ouders des bruidegoms en de ouders der bruid hier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijksen staat verbonden zijn, het welk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in de naam der wet uitspraak gedaan dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoodigheid van Steven Toledo, van beroep ijzersmid, oud 50 jaren, behuwd oom van den echtgenoot, Jan Hillenaar, van beroep timmerman, oud 34 jaren, van Jan Jansen, van beroep bode, oud 29 jaren, en van Geerlof Blokland, van beroep veldwachter, oud 60 jaren, wonende allen te Voorschoten.
En is hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door de beide comparanten, de moeder van de comparant, de vader van de comparante, de getuigen en ons is ondertekend, verklarende de de vader der comparant en de moeder der comparante als in de schrijfkunst ongeoefend, hunne name niet te kunnen tekenen.

Link naar het orgineel.

Referenties

 1. Gezin van Dirk van Rhijn en Jannetje van Leeuwen
  1. Jannetje van Leeuwen
  2. Dirk van Rhijn
 2. Huwelijk, Gezin van Dirk van Rhijn en Jannetje van Leeuwen
  1. Jannetje van Leeuwen (Primair)
  2. Dirk van Rhijn (Primair)
 3. Dirk van Rhijn
 4. Jannetje van Leeuwen