1904-05-07 Huwelijksakte Nicolaas van Rijn en Anna van Vliet

Verhaal

Op heden den zevenden mei negentienhonderdvier, zijn voor ons ondergetekende, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Monster, in het Huis der Gemeente, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan Nicolaas van Rijn, oud zesentwintig jaren, arbeider, geboren te ’s-Gravenhage en wonende te Naaldwijk, meerderjarige zoon van Theodorus van Rijn, melkboer, wonende te ’s-Gravenhage en van Maria Berk, overleden, en Anna van Vliet, oud negenentwintig jaren, dienstbode, geboren en wonende te Monster, meerderjarige dochter van Martinus van Vliet, tuinier, wonende te Monster, en van Maria Kruik, overleden.
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst des bruidegoms bewijs voldoening aan de nationale militie, ten tweede hunnen geboorteakten, ten derden de overlijdensakten van hunne moeders en ten vierde het bewijs, dat de beide afkondigingen van dit huwelijk te Naaldwijk hebben plaatsgehad op de zondagen den zeventienden en vierentwintigste april deze jaars en zonder stuiting zijn afgelopen, welke op die zondagen ook alhier hebben plaatsgehad en zonder stuiting zijn afgelopen blijkens het register. En zijn ten deze mede voor ons verschenen hunne vaders, die verklaarden hunnen toestemming te geven tot het aangaan van dit huwelijk.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn, hetwelk door hen nadrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet, uitspraak gedaan: dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van Arnoldus van der Voort, oud achtendertig jaren, winkelier, wonende te Naaldwijk, Petrus van Ruijven, oud zesenvijftig jaren, tuinier, Hendrik Bakker, oud tweeëndertig jaren, veldwachter, en Hermanus Theodorus Wilhelmus van Schaik, gemeentebode, oud zesentwintig jaren, allen wonende te Monster.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, is ondertekend, door ons, de man, de vrouw, de vaders en de getuigen.

Bronverwijzing

 1. Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
   • Datum: 1904-05-07
   • Pagina: Huwelijksakte Nicolaas van Rijn en Anna van Vliet

Referenties

 1. Nicolaas van Rijn
 2. Anna van Vliet
 3. Gezin van Nicolaas van Rijn en Anna van Vliet
  1. Nicolaas van Rijn
  2. Anna van Vliet