1819-10-20 huwelijksakte Jacobus Vos en Geertruidis van der Beuningen

Verhaal

In het jaar 1819, den 20ste oktober des namiddags ten (…) ure, compareerden voor ons mr. Adrianus Bachman, burgemeester der stad ’s-Gravenhage, provincie Zuid-Holland, gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat, Jacobus Vos, oud achtenveertig jaren, metselaar, geboren te Nuland in Noord-Brabant, wonend alhier, weduwnaar van Jacoba Walder, volgens de akte van overlijden, meerderjarige zoon van Henricus Jacobus Vos, metselaar, wonende te Naaldwijk, thans alhier tegenwoordig en (…), en van Anna Maria Theodora van Mil, overleden volgens de akte. En Gertruidis van der Beuningen, oud eenendertig jaren, dienstbode, geboren te Lithoijen in Noord-Brabant, wonende alhier, meerderjarige dochter van Antonius van der Beuningen, en van Sophia van Heerwaarden, beiden overleden volgens de akten.

Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan; waarvan de proclamatien, overeenkomstig de wet, zonder enige verhindering hebben plaats gehad op de derden en tienden oktober van de (…) van het raadhuis alhier.

Waarna lezing is gedaan van bovengemelde stukken, van de doopakten van ieder der aanstaande echtgenoten, van de doodakten van de grootouders van de bruid, van de (…) van het Burgerlijk Wetboek en van het certificaat van den gouverneur van Zuid-Holland waaruit blijkt dat den bruidegom aan de land militie niet heeft kunnen voldoen.
Na gevraagd te hebben of zij elkander voor man en vrouw willen erkennen; ieder van hun toestemmend hebben geantwoord, verklaren wij, in naam der wet, dat Jacobus Vos en Gertruidis van der Beuningen, door den echt zijn verbonden, waar van wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van van Hendrik Fehling, oud 28 jaren, metselaar, Willem Niet, oud 22 jaren, knopenmaker, George Schmale, oud 49 jaren, opperman, en Ferdinand Kropmans, oud 27 jaren, opperman, allen wonende alhier, en hebben de comparanten deze (…) met voorlezing ondertekend, met uitzondering van de vader van de bruidegom die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.

Referenties

 1. Huwelijk, Gezin van Jacobus Vos en Geertruida van Bunningen
  1. Geertruida van Bunningen (Primair)
  2. Jacobus Vos (Primair)
 2. Geertruida van Bunningen
 3. Gezin van Jacobus Vos en Geertruida van Bunningen
  1. Geertruida van Bunningen
  2. Jacobus Vos
 4. Jacobus Vos